AKTUALITY

 

Ve Staňkově se chystá realizace stavby kanalizace
Město Staňkov se připravuje na výstavbu nové kanalizace, na kterou získalo 160 milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Tato dotace pokryje přes 60 procent nákladů na kanalizaci, zbývající finance bude řešit město úvěrem. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, která zahrnuje dostavbu kanalizace ve městě Staňkov a dále odvedení splaškových vod z místní části města Staňkova – Vránov na stávající ČOV ve městě. Celková délka navržené kanalizace je 17 kilometrů. S výstavbou kanalizace by se mělo začít na jaře 2017 a budování bude probíhat po jednotlivých, přibližně třicetimilionových etapách až do konce roku 2020.

Mířkov bude mít kanalizaci za 31 milionů Kč
V obci Mířkov se buduje nová kanalizace v celkové délce 2,5 kilometru. S výstavbou kanalizace se začalo v říjnu 2016 a stavba by měla být ukončena do konce roku 2017. Kanalizace vyjde na 31,6 milionu korun včetně DPH. Obci se podařilo získat dvanáctimilionovou dotaci z ministerstva zemědělství, kraj přispěje dvěma miliony. Na dofinancování akce si v roce 2017 bude muset obec vzít úvěr. Zároveň by obec chtěla krajský úřad požádat o finance na budování stok, které ministerstvo zemědělství ze své dotace nakonec vyjmulo. Součástí projektu je i čistírna odpadních vod o kapacitě 450 EO, která vznikne pod obcí a výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek.

Studie proveditelnosti byla projednána na veřejném zasedání zastupitelů dne 9. 12. 2016

Studie proveditelnosti - říjen 2016 [PDF, 1,5 MB]

V rámci veřejného zasedání zastupitelstva obce byla projednána studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci. Byl také přítomen zpracovatel studie aby mohl odpovědět na otázky zastupitelů i přítomných občanů.

Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání zadané studie proveditelnosti. O jejím zpracování jsme informovali zde. Na jednání byl přítomen zástupce zpracovatele studie - ing. Pavel Kocůr, zástupce firmy PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Ústí nad Labem. Autorizovaný inžených seznámil přítomné se zásadními závěry studie, uvedl výhody i nevýhody jednotlivých navrhovaných řešení a upozornil na problematické body.

Podkladem ke zpracování tohoto posouzení jsou:

 

 • Výškopisné a polohopisné zaměření území obce Janovice (zdroj Obec Janovice),
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezkého kraje (PRVKÚK)
 • Ortofotomapy (zdroj CUZK),
 • Spotřeba pitné vody v obci Janovice (zdroj SMVK, září 2016)
 • Údaje o počtu obyvatel, resp. počtu rekreačních objektů a občanské vybavenosti (zdroj Obec Janovice, září 2016),
 • Studie odkanalizování obce Janovice (Ing. Ladislav Holčák, 2013),
 • Průzkum zájmu o napojení na budoucí veřejnou kanalizaci (Ing. Ladislav Holčák, 2016)
 • Místní šetření (říjen 2016)

Řešené varianty:

Varianta 1 ČOV JANOVICE (1.600 EO), ČOV BYSTRÉ (250 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

V této variantě jsou navrženy dva oddělené kanalizační systémy, každý zakončený vlastní čistírnou odpadních vod. Navržená varianta je v souladu s platným územním plánem, avšak nesplňuje podmínku maximální jednotkové ceny na výstavbu stokové sítě 90.000 Kč.EO-1.

Varianta 2

ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

V této variantě je navržen jeden kanalizační systém, zakončený jednou čistírnou odpadních vod umístěnou v Janovicích. Bystré je na stokovou síť Janovic napojeno pomocí trubního vedení tlakové kanalizace.

Varianta 3. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Varianta 4. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. Oproti Variantě č. 3 je zde uvažováno s výstavbou ryze tlakové stokové sítě, kdy každá nemovitost bude mít vlastní domovní čerpací stanici pro čerpání odpadních vod. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Zpracovatel studie vzhledem k budoucímu provozu plánované investice vyhodnotil jako nejvýhodnější variantu č. 3.

Zastupitelé i přítomní občané položili zpracovateli řadu doplňujících otázek a v rámci diskuze bylo doporučeno, aby zpracovaná studie byla zveřejněna a dostupná na webu obce.

Studie proveditelnosti byla projednána na veřejném zasedání zastupitelů dne 9. 12. 2016

Studie proveditelnosti - říjen 2016 [PDF, 1,5 MB]

V rámci veřejného zasedání zastupitelstva obce byla projednána studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci. Byl také přítomen zpracovatel studie aby mohl odpovědět na otázky zastupitelů i přítomných občanů.

Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání zadané studie proveditelnosti. O jejím zpracování jsme informovali zde. Na jednání byl přítomen zástupce zpracovatele studie - ing. Pavel Kocůr, zástupce firmy PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Ústí nad Labem. Autorizovaný inžených seznámil přítomné se zásadními závěry studie, uvedl výhody i nevýhody jednotlivých navrhovaných řešení a upozornil na problematické body.

Podkladem ke zpracování tohoto posouzení jsou:

 

 • Výškopisné a polohopisné zaměření území obce Janovice (zdroj Obec Janovice),
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezkého kraje (PRVKÚK)
 • Ortofotomapy (zdroj CUZK),
 • Spotřeba pitné vody v obci Janovice (zdroj SMVK, září 2016)
 • Údaje o počtu obyvatel, resp. počtu rekreačních objektů a občanské vybavenosti (zdroj Obec Janovice, září 2016),
 • Studie odkanalizování obce Janovice (Ing. Ladislav Holčák, 2013),
 • Průzkum zájmu o napojení na budoucí veřejnou kanalizaci (Ing. Ladislav Holčák, 2016)
 • Místní šetření (říjen 2016)

Řešené varianty:

Varianta 1 ČOV JANOVICE (1.600 EO), ČOV BYSTRÉ (250 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

V této variantě jsou navrženy dva oddělené kanalizační systémy, každý zakončený vlastní čistírnou odpadních vod. Navržená varianta je v souladu s platným územním plánem, avšak nesplňuje podmínku maximální jednotkové ceny na výstavbu stokové sítě 90.000 Kč.EO-1.

Varianta 2

ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

V této variantě je navržen jeden kanalizační systém, zakončený jednou čistírnou odpadních vod umístěnou v Janovicích. Bystré je na stokovou síť Janovic napojeno pomocí trubního vedení tlakové kanalizace.

Varianta 3. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Varianta 4. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. Oproti Variantě č. 3 je zde uvažováno s výstavbou ryze tlakové stokové sítě, kdy každá nemovitost bude mít vlastní domovní čerpací stanici pro čerpání odpadních vod. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Zpracovatel studie vzhledem k budoucímu provozu plánované investice vyhodnotil jako nejvýhodnější variantu č. 3.

Zastupitelé i přítomní občané položili zpracovateli řadu doplňujících otázek a v rámci diskuze bylo doporučeno, aby zpracovaná studie byla zveřejněna a dostupná na webu obce.

[ 23.10.2016 ] Kanalizace i ČOV v příštím roce

NOVÉ STRAŠECÍ. V červnu získalo město Nové Strašecí dotaci 82 milionů korun na dostavbu kanalizace a ČOV. S náklady na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (spoluúčast města bude poměrně vysoká) však městu pomůže i Středočeský kraj, který přispěje částkou 3 miliony korun.

„Nyní čekáme na dokončení projektové dokumentace od firmy Provod. Předpokládáme, že bychom ji měli mít do Vánoc a pak bychom vyhlásili výběrové řízení na celou stavbu. To znamená na dostavbu kanalizace a stavbu nové ČOV,“ přibližuje místostarostka Libuše Vosátková.

Původní úvaha sice byla dostavět kanalizaci a poté vybudovat novou ČOV, ale pokud to bude vysoutěžené firmě kapacitně vyhovovat, kloní se nyní město k variantě budovat kanalizaci i ČOV souběžně. Nicméně během tří let by měly být dokanalizovány ulice Na Spravedlnosti, Fortna, Na Ladě, U Hřbitova, Nádražní, Rudská, Obětí Okupace, Spojovací, Rabasova, Nad i Pod Větrákem, Nad Nádražím a Nad Tratí.

Nová ČOV, jak dále vyplývá ze slov místostarostky, bude umístěna pod stávající – směrem ke Stochovu. Po jejím vybudování nebude dnešní čistírna odpadních vod zlikvidována. Je předpoklad, že by se mohla stát jakýmsi předstupněm nové ČOV a sloužila by mimo jiné i k zadržení většího množství dešťové vody.


Studie proveditelnosti byla projednána na veřejném zasedání zastupitelů dne 9. 12. 2016

Studie proveditelnosti - říjen 2016 [PDF, 1,5 MB]

V rámci veřejného zasedání zastupitelstva obce byla projednána studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci. Byl také přítomen zpracovatel studie aby mohl odpovědět na otázky zastupitelů i přítomných občanů.

Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání zadané studie proveditelnosti. O jejím zpracování jsme informovali zde. Na jednání byl přítomen zástupce zpracovatele studie - ing. Pavel Kocůr, zástupce firmy PROVOD - inženýrská společnost s r.o. Ústí nad Labem. Autorizovaný inžených seznámil přítomné se zásadními závěry studie, uvedl výhody i nevýhody jednotlivých navrhovaných řešení a upozornil na problematické body.

Podkladem ke zpracování tohoto posouzení jsou:

 

 • Výškopisné a polohopisné zaměření území obce Janovice (zdroj Obec Janovice),
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Moravskoslezkého kraje (PRVKÚK)
 • Ortofotomapy (zdroj CUZK),
 • Spotřeba pitné vody v obci Janovice (zdroj SMVK, září 2016)
 • Údaje o počtu obyvatel, resp. počtu rekreačních objektů a občanské vybavenosti (zdroj Obec Janovice, září 2016),
 • Studie odkanalizování obce Janovice (Ing. Ladislav Holčák, 2013),
 • Průzkum zájmu o napojení na budoucí veřejnou kanalizaci (Ing. Ladislav Holčák, 2016)
 • Místní šetření (říjen 2016)

Řešené varianty:

Varianta 1 ČOV JANOVICE (1.600 EO), ČOV BYSTRÉ (250 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

V této variantě jsou navrženy dva oddělené kanalizační systémy, každý zakončený vlastní čistírnou odpadních vod. Navržená varianta je v souladu s platným územním plánem, avšak nesplňuje podmínku maximální jednotkové ceny na výstavbu stokové sítě 90.000 Kč.EO-1.

Varianta 2

ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

V této variantě je navržen jeden kanalizační systém, zakončený jednou čistírnou odpadních vod umístěnou v Janovicích. Bystré je na stokovou síť Janovic napojeno pomocí trubního vedení tlakové kanalizace.

Varianta 3. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – KOMBINOVANÝ SYSTÉM GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACE

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Varianta 4. – ČOV JANOVICE (1.600 EO) – STRIKTNĚ TLAKOVÝ SYSTÉM

Tato varianta řeší výstavbu stokové sítě a ČOV pouze pro Janovice. Oproti Variantě č. 3 je zde uvažováno s výstavbou ryze tlakové stokové sítě, kdy každá nemovitost bude mít vlastní domovní čerpací stanici pro čerpání odpadních vod. V Bystrém by se výstavba veřejné kanalizace, ani ČOV nerealizovala. Důvodem k návrhu této varianty jsou vysoké jednotkové náklady na realizaci ČOV a stokové sítě v Bystrém.

Zpracovatel studie vzhledem k budoucímu provozu plánované investice vyhodnotil jako nejvýhodnější variantu č. 3.

Zastupitelé i přítomní občané položili zpracovateli řadu doplňujících otázek a v rámci diskuze bylo doporučeno, aby zpracovaná studie byla zveřejněna a dostupná na webu obce.

[ 23.10.2016 ] Kanalizace i ČOV v příštím roce

NOVÉ STRAŠECÍ. V červnu získalo město Nové Strašecí dotaci 82 milionů korun na dostavbu kanalizace a ČOV. S náklady na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (spoluúčast města bude poměrně vysoká) však městu pomůže i Středočeský kraj, který přispěje částkou 3 miliony korun.

„Nyní čekáme na dokončení projektové dokumentace od firmy Provod. Předpokládáme, že bychom ji měli mít do Vánoc a pak bychom vyhlásili výběrové řízení na celou stavbu. To znamená na dostavbu kanalizace a stavbu nové ČOV,“ přibližuje místostarostka Libuše Vosátková.

Původní úvaha sice byla dostavět kanalizaci a poté vybudovat novou ČOV, ale pokud to bude vysoutěžené firmě kapacitně vyhovovat, kloní se nyní město k variantě budovat kanalizaci i ČOV souběžně. Nicméně během tří let by měly být dokanalizovány ulice Na Spravedlnosti, Fortna, Na Ladě, U Hřbitova, Nádražní, Rudská, Obětí Okupace, Spojovací, Rabasova, Nad i Pod Větrákem, Nad Nádražím a Nad Tratí.

Nová ČOV, jak dále vyplývá ze slov místostarostky, bude umístěna pod stávající – směrem ke Stochovu. Po jejím vybudování nebude dnešní čistírna odpadních vod zlikvidována. Je předpoklad, že by se mohla stát jakýmsi předstupněm nové ČOV a sloužila by mimo jiné i k zadržení většího množství dešťové vody.


[ 30.9.2016 ] Přestavba koupaliště v Nýrsku potrvá rok

 

Podle plánu zatím pokračuje kompletní rekonstrukce koupaliště v Nýrsku. Práce začaly letos 9. června a od příštího června by mělo koupaliště opět fungovat.
Podle starosty Nýrska Miloslava Rubáše jsou zatím hotové hrubé betonářské práce. Do začátku zimy pak budou hotové i některé stavební činnosti tak, aby bylo možné v zimě pracovat uvnitř. Každých čtrnáct dnů jsou na stavbě kontrolní dny, kterých se zúčastňují zástupci dodavatele a projektanta. Zatím je harmonogram rekonstrukce naplňován a lze předpokládat, že termín dokončení, konec dubna, bude splněn. V květnu se počítá s plánovanou montáží technologie, administrativou projektu a zkušebním provozem. „Od 1. června příštího roku bychom chtěli koupaliště už provozovat," dodal Rubáš.
S přípravou kompletní přestavby koupaliště, které se nezměnilo už desítky let, začali Nýrští už v roce 2014. Jednou ze zvažovaných možností bylo čistě přírodní koupaliště se samočistící schopností, tzv. koupací biotop. To se ukázalo jako neschůdné kvůli potřebnému místu, Nýrští tak budou využívat běžnou technologii úpravy vody pomocí elektrolýzy, kdy se působením elektrického proudu rozkládá rozpuštěná bazénová sůl a vodu čistí uvolněný chlor.
Rekonstrukci bude město hradit kompletně z rozpočtu. Vysoutěžená cena je 17,5 milionu korun bez DPH, což je o 2,5 milionu korun méně než cena navržená projektantem pro výběrové řízení.


 

Po letech marného čekání byla obci Nezabudice na Křivoklátsku přiklepnuta více než tří milionová dotace. Starostka Jitka Vydrová potvrdila, že obec dostane z rozpočtu Středočeského kraje peníze na výstavbu části splaškové kanalizace.

Ty by měly dorazit ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. O peníze obec neúspěšně žádala jako člen svazku Vodovody a kanalizace Křivoklátsko od roku 2008. Ze svazku nakonec obec vystoupila, a to konkrétně 18. 2. 2014.

„Rozhodli jsme se jít do toho sami za sebe a podali jsme novou žádost," zavzpomínala Jitka Vydrová. Po více jak dvou letech se Nezabudičtí konečně dočkali. „Považujeme to za velký úspěch. Chce to prostě se obrnit trpělivostí, nevzdat to a nenechat se odradit," konstatovala Jitka Vydrová. Tyto peníze by mohly pomoci vyřešit nejen problém s kvalitnějším odkanalizováním obce, ale podle všeho i zapeklitý soudní spor.


Zdeněk Bradáč viní obec Nezabudice za údajně nekvalitní vodu ve své studni. Jenže před Okresním soudem v Rakovníku Jitka Vydrová před několika měsíci oponovala: „Zjistili jsme, že na studnu Bradáčových jsou napojeny i jiné nezabudické domácnosti, a tak jsme koncem roku 2013, tedy po podání žaloby, požádali jednu z nich o odebrání vody k rozboru v akreditované laboratoři.

Ten prokázal, že bakteriální rozbor je naprosto v pořádku. V pořádku je i rozbor vody ze studny obecní, kde se dělá pravidelně každý rok, a studna je ve stejné vzdálenosti od kanalizace jako studna pana Zdeňka Bradáče."

Další ústní jednání bylo v květnu odročeno za účelem vypracování znaleckých posudků ohledně kvality vody ve zmíněné studni, a jestli by případné splašky z budovy obecního úřadu mohly tuto studnu znečistit.

Už předem ale soudkyně Jaroslava Lajpertová upozornila obě strany, že ten nebude nejlevnější. „My i pan Bradáč jsme zaplatili zálohu na jejich vyhotovení.

Za obec jsme se jí dotázali, zda už není vypracování znaleckého posudku zbytečné, když se bude stavět kanalizace nová, kterou bychom chtěli dokončit nejpozději do léta příštího roku. Myslíme si, že by to byla ztráta času i peněz," uvedla Jitka Vydrová.

Klatovsko – obce potřebují vybudovat nové ČOV a kanalizace

Bez kanalizace a čistírny odpadních vod se do budoucna obce na Klatovsku neobejdou, bez dotace je ovšem nepostaví.

Už řadu let plánují v obci Dlouhá Ves vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, bez dotace se ovšem neobejdou. Sedmdesát milionů korun nákladů proti šestnácti milionům ročního rozpočtu. V současné době mají Dlouhoveští již poněkolikáté podanou žádost o dotaci. Nejsou jediní, podobné problémy má na Klatovsku více obcí.


Podobně jsou na tom například v Hamrech, kde před několika lety ve velkém společném projektu obcí v okolí nýrské přehrady vybudovali kanalizaci v polovině obce. Nyní také čekají, jak dopadnou se žádostí o dotaci. „Máme třímilionový roční rozpočet, odkanalizovanou půlku obce a na druhou půlku potřebujeme čtrnáct milionů.

Samozřejmě bez dotace není vůbec šance to postavit. Je to téměř pětinásobek ročního rozpočtu, takže by to bylo nereálné. I když dotaci dostaneme, bude to kolem devíti milionů korun a náš podíl bude pět milionů, což budeme muset řešit dlouhodobým úvěrem," řekl hamerský starosta Petr Křovina s tím, že stejně jako Dlouhoveští by v případě úspěchu žádosti o dotaci zkusili o pomoc s dofinancováním požádat Plzeňský kraj.


O dotaci na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod budou žádat i v Hejné, stavět by v případě úspěchu chtěli v letech 2019 a 2020. „Počítáme s náklady zhruba dvanáct milionů korun. Rozpočet míváme kolem třech milionů korun, takže bez devadesátiprocentní dotace bychom se do toho nemohli vůbec pustit," uvedl starosta Hejné Vlastimil Šatra.


Šťastnější jsou v Bolešinech, kde 1. dubna už se stavbou kanalizace a „ČOVky" začali, dokončení plánují v příštím roce. Ani Bolešinští se bez dotace neobešli.

„Bez dotace bychom do té akce ani nešli," konstatoval starosta Bolešin Josef Sommer s tím, že obec získala téměř jedenáctimilionovou dotaci od ministerstva zemědělství. Celkové náklady Bolešinští vysoutěžili ve výši necelých osmnácti milionů korun, spoluúčast obce tedy tvoří zhruba sedm milionů.

Obec Heřmanova Huť dokončila stavbu nového vodovodu

Náklady dosáhnou desítek milionů korun. Kanalizace by mohla být hotová zhruba za dva roky, nová čistírna odpadních vod zřejmě později.

Od 1.3.2016 je pobočka v Chebu přestěhována do ulice 26. dubna č.p. 583. Ostatní kontaktní údaje zůstávají beze změny.

Obec Heřmanova Huť dokončila stavbu nového vodovodu

Heřmanova Huť na severním Plzeňsku, kde lidem často tekla z kohoutků kalná pitná voda, dokončila stavbu nového vodovodu za 14 milionů korun.

Kout na Šumavě - stavba kanalizace dokončena

Stavba kanalizace stála 32 milionů korun a způsobila velká omezení v dopravě víc jak rok. Obec Kout na Šumavě je již opět průjezdná.

 

Návštěva ministra Zaorálka v Sarajevu společně se zástupci českých firem proběhla v říjnu 2015. Díky rozvojovým projektům mají Češi na tomto slibném trhu náskok před konkurencí.

V Terezíně končí rekonstrukce historické kanalizace

Stavba kanalizace stála 32 milionů korun a způsobila velká omezení v dopravě víc jak rok. Obec Kout na Šumavě je již opět průjezdná.

Dne 4.12.2015 proběhlo slavnostní přestřižení pásky, formálně byl zahájen provoz kanalizace v obci Šerkovice

Proběhlo slavnostní přestřižení pásky, formálně byl zahájen provoz stavby: "Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2. etapa".

Začala oprava nejstaršího kanalizačního komplexu v Evropě. Je pod terezínskou pevností, pochází z roku 1780 a dodnes běžně funguje. Dělníci kanalizaci opravují poprvé po více než dvou stoletích. Práce budou stát 170 milionů korun. Protože je kanalizace historickou památkou, stavbaři veškeré kroky konzultují s památkáři.

 

14.10.2015 byla zkolaudována stavba "Obec Bory - vodovodní síť". Předmětem stavby byla výstavba 2 jímacích území, nového vodojemu o objemu 150 m3 a vodovodních řadů o celkové délce 6,5 km.

 

K získání titulu, který si zástupci městyse převzali v Kutné hoře, pomohla nejen vlastní voda a kanalizace, ale také pospolitost místních občanů a čisté ulice. „Od ostatních obcí se odlišujeme tím, že si kanalizaci i čističku provozujeme sami a vybudovali jsme si za tři a půl milionu svůj zdroj pitné vody i svoji úpravnu a kompletní rozvody. Obyvatelé Vraného tak mají nižší platby za vodné a stočné. Nyní je to 35 korun v součtu,“ konstatuje starosta.

 

 

Obec Vestec na jihu Prahy se v posledních letech značně rozrůstá a se stavbou vědeckých center se počet obyvatel zřejmě dále zvýší. Na letošní rok proto obec plánuje investičně náročnou akci za 73 milionů korun, a to modernizaci čistírny odpadních vod. Realizace bude probíhat od března do října. Kapacita ČOV se zvýší na trojnásobek a čistička získá i moderní technologie.

Obec Nepřevázka - stavba ČOV, kanalizace a vodovodu

Dokončením výstavby kanalizace a vodovodního řadu a rozšířením ČOV v obci Nepřevázka skončí velká etapa změn. Máme ale další plány, co by se nechalo vylepšit. Čekají nás opravy chodníků a komunikací, ale i např. rekonstrukce bývalé víceúčelové vodní nádrže.

Ejpovice ČOV a kanalizace

Zákres plánované stavby Ejpovice ČOV a kanalizace (po otevření aktuality viz odkaz v pravém horním rohu Ejpovice ČOV a kanalizace)

Radnice - začíná výstavba 2. etapy kanalizace

Dnes začíná druhá etapa významné investice. Obyvatelé musí do září počítat s rozkopanými ulicemi. Dnes zástupci města předávají vítězům soutěže staveniště a druhá etapa výstavby kanalizace v Radnicích může začít.

V Terezíně opraví kanalizaci báňským způsobem

Zhruba osm kilometrů historické kanalizace v pevnostním městě Terezín projde během letošního roku rekonstrukcí.

Nové Strašecí - v Pecínově mají novou kanalizaci

Padesát čtyři obyvatel ze šedesáti devíti se již připojilo na novou kanalizaci v Pecínově části Nového Strašecí a uzavřelo smlouvy o jejím provozování.

Historickou kanalizaci v Terezíně čeká první oprava po povodních

Kanalizace pevnostního města Terezín se nejspíš poprvé v historii dočká oprav. Je stejně stará jako město a nejsou doklady o tom, že by se s ní od jejího vzniku něco dělalo. Terezín se o rekonstrukci odpadního systému snaží už od roku 2008, po loňské povodni je už ale jeho stav neudržitelný.

Hlavní prioritou nově zvoleného vedení Zubrnic bude výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

[ 3.11.2014 ] Kanalizace Chožov

Největší akce v historii obce – vzniká čtrnáct kilometrů kanalizace

Košťálov na Semilsku - příprava výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod

Na stavbu, která přijde bez DPH na 134 milionů korun, získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Mateřská škola V Zeleni - Ústí nad Labem

Mateřská školka V Zeleni v Ústí nad Labem je těsně před kolaudací

Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť

Dne 20.8.2014 podepsala obec Drahanovice smlouvu o dílo se „Sdružením Drahanovice – ČOV a stoková síť 2013“ .

Obec Uhřičice - stoková síť

Dne 5.6.2014 podepsal Dobrovolný svazek obcí Povaloví smlouvu o dílo se sdružením „Stoková síť Uhřičice“ (zmocněnec: STRABAG a.s.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace v obci Uhřičice. V pátek 1.8.2014 proběhlo předání staveniště. Stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

Obec Rozstání - ČOV a stoková síť

Ve středu 30.7.2014 bylo předáno staveniště pro výše uvedenou akci a byla zahájena její realizace.

Splašková kanalizace Suchohrdly u Miroslavi

V úterý 1.7.2014 byla zahájena realizace stavby v obci Suchohrdly u Miroslavi.

Obec Šerkovice - stoková síť

Zahájení realizace stavby stokové sítě v obci Šerkovice začalo 1.7.2014. Stavbu provádí stavební firma MERTASTAV s.r.o., která zvítězila v zadávacím řízení a dne 12.6.2014 podepsala se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko smlouvu o dílo. Termín dokončení stavby je 30.9.2015.

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2.etapa

Zahájení realizace stavby stokové sítě v obci Železné začalo 1.7.2014. Stavbu provádí stavební firma MERTASTAV s.r.o., která zvítězila v zadávacím řízení a dne 4.6.2014 podepsala se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko smlouvu o dílo. Termín dokončení stavby je 30.9.2015.

Dne 26.6.2014 podepsala obec Katov (investor akce) smlouvu o dílo se „Sdružením MERTASTAV – INSTA – VHS Brno“ (vedoucí sdružení – MERTASTAV s.r.o.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace a ČOV v obci Katov a v obci Křižínkov. Staveniště bude předáno dne 15.9.2014 a stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

Obec Niva - ČOV a stoková síť

Dne 12.6.2014 podepsala obec Niva smlouvu o dílo se stavební firmou SKANSKA a.s., která zvítězila v zadávacím řízení na stavbu kanalizace a ČOV v obci Niva. Staveniště bylo předáno 30.6.2014. Stavba by měla být dokončena 30.9.2015.

Dne 19.5.2014 podepsal Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu o dílo se sdružením „Kanalizace Domanín: SPH-JCZ_Ekostavby“ (vedoucí účastník: SPH stavby s.r.o.), které zvítězilo v zadávacím řízení na stavbu kanalizace v obci Domanín. Stavba byla zahájena v úterý 26.8.2014. Termín dokončení stavby 31.7.2015.

Byla dokončená nová kanalizace v brněnských částech Žebětín, Bohunice, Tuřany a Ivanovice v hodnotě dvou miliard korun. Nová kanalizace umožní další rozvoj jížní části města.

Městys Drahany - ČOV a stoková síť

V úterý dne 1.4.2014 proběhla kolaudace stavby "Městys Drahany - ČOV a stoková síť".

Obec Bory - stoková síť 2.etapa, intenzifikace ČOV

Dne 31.3.2014 MÚ Velké Meziřící, odbor životního prostředí bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stokové sítě.

Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť

V úterý 25.3.2014 proběhla kolaudace stavby "Aglomerace Budětsko, Přemyslovice - ČOV a stoková síť." Zahájení zkušebního provozu ČOV je naplánováno na 4.4.2014.

Staňkov - odkanalizování obcí na ČOV Staňkov - IV. Etapa - odkanalizování Vránova

Zákres projektované splaškové kanalizace a návrh PHO vodního zdroje Vránov

 

Revitalizace, modernizace a rozšíření čistírny Na Mělké začaly v květnu 2013 a předpokládaný konec prací je v říjnu letošního roku. Díky mírné zimě není stavba ve skluzu a vše běží, jak má. Největší novinkou rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod Na Mělké u Sídliště nad Lužnicí jsou dvě kruhovité dosazovací nádrže, které s hrably u dna mají v průměru 35 metrů a hloubku až osm metrů. Hotové by měly být v březnu a pomohou zlepšit kvalitu vody, která se vrací do Lužnice. Z odpadních vod je potřeba odstranit hlavně dusík a fosfor, které způsobují kvetení vody a nárůst sinic, ve vodních nádržích. Zejména bakterie pro odstranění dusíku potřebují více času na čištění, nádrže tak pomohou udržet vodu na čistírně déle. Stavba v areálové ČOV Na Mělké, která byla dostavěna v roce 1993 (její sestra v Klokotech už roku 1967), vyjde na 168 milionů korun, vodné se ale občanům nyní nezvýší. Akce je spojená s rekonstrukcí kanalizace v Táboře a vše už bylo vyúčtováno v minulých letech.