Inženýrská činnost ve stavebnictví

Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

 Projednání příslušných Projektových dokumentací s orgány státní správy a dotčenými společnostmi a fyzickými osobami, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení.

 Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci stavby.

 Vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně popisu prací a výkazu výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu.

 Vyhodnocení nabídek.

 Spolupráce při uzavírání smluv s vybranými zhotoviteli.

 Práce spojené s realizací stavby.

 Výkon technického dozoru investora.

 Příprava kolaudačního řízení, případně i předčasného užívání stavby.