ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody lze dle druhu původu rozdělit na dvě základní skupiny, a to městské odpadní vody (splaškové vody) a průmyslové odpadní vody. Obě skupiny odpadních obyčejně kladou různé požadavky na aplikovaný způsob jejich čištění.

V případě městských odpadních vod je při jejich likvidaci zcela majoritně aplikována technologie tzv. biologického čištění převážně v aerobním prostředí. V odpadní vodě přítomné znečišťující látky jsou odstraňovány působením biologické kultury za specifických kultivačních podmínek. Do první poloviny minulého století se technologie biologického čištění omezovala postupně na eliminaci partikulovaného a následně rozpuštěného organického znečištění, v druhé polovině minulého století se technologie rozšiřovaly i o zvýšené odstraňování makronutrientů, tzn. sloučenin dusíku a fosforu. Technologie biologického čištění využívají působení polokultury mikroorganismů, a to buď ve vznosu (aktivační proces) nebo nárostu (biolfilmové procesy). Ve speciálních případech je možno obě technologie úspěšně kombinovat.

Současná legislativa platná v České republice v oblasti nakládání s odpadními vodami omezuje použití technologií čištění na aplikaci systému komplexního odstraňovaní organického znečištění, nerozpuštěných látek i obou makronutrientů. Převažující technologií biologického čištění městských odpadních vod je aktivační proces s následnou gravitační separací polokultury aktivovaného kalu. Biofilmové procesy slouží v minimálním procentu případů pouze pro podpoření či doplnění funkce aktivačního procesu. Aktivačnímu či biofilmovému procesu je obyčejně předřazeno hrubé předčištění (odstranění hrubých unášených nečistot) či mechanické čištění (gravitační odloučení sedimentovatelného znečištění). Ve speciálních případech jsou za biologickým stupněm čištění instalovány terciární stupně představují především fyzikálně-chemické postupy.

U průmyslových odpadních vod je pole aplikovatelných technologií jejich čištění nepoměrně širší, a to s ohledem na formu přítomného znečištění. Vedle fyzikálně-chemických metod se jako nejrozšířenější vyskytuje technologie anaerobního čištění. Anaerobní čištění využívá rovněž činnost, avšak specifických kultur mikroorganismů za speciálních kultivačních podmínek. Vlastní procesu anaerobního čištění obyčejně neumožňuje přímé vypouštění takto zpracovaných odpadních vod, nýbrž jejich další dočištění, a to především biologických aerobním procesem.

Způsoby koncepčního navrhování a detailních výpočtů se s ohledem na potřeby komplexního odstraňování znečištění z městských i průmyslových odpadních vod v průběhu let posunuly od empirických a klasických ručních výpočtů k moderním postupům využívajícím speciální počítačové software. Důvodem přechodu k těmto moderním způsobům navrhování a výpočtů je skutečnost, že v současnosti aplikovaná uspořádání technologických linek s různými kultivačními podmínkami klasické výpočty buď vůbec neumožňují nebo poskytují pouze velmi přibližné výstupy. Matematické modelování biologických systémů při využití speciálních software zajišťuje přesný návrh a optimalizaci anaerobních systémů a aktivačních i biofilmových procesů.

Navrhované technologie čištění městských i průmyslových odpadních vod musí vždy respektovat požadavky na následné zpracování produktů jejich čištění např. shrabky, písek, přebytečné kaly aj.