DOTACE

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Globálním cílem OPŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí.

Prioritní osy Operačního programu Životní prostředí

  1. ochrana vody
  2. ochrana ovzduší
  3. využití obnovitelných zdrojů energie
  4. řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží
  5. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
  6. zlepšení stavu přírody a krajiny
  7. rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu

Naše společnost se zaměřuje na prioritní osy:

  1. ochrana vody
  2. využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie
  3. zlepšení stavu přírody a krajiny

 

Pro žadatele provedeme zpracování žádosti včetně zajištění potřebných stanovisek, povedeme administraci projektu vůči Státnímu fondu životního prostředí v elektronickém prostředí Benefill až po závěrečné vyhodnocení akce.

Žádosti jsou podávány na základě vyhlášení výzvy pro danou prioritní osu. Předpokládaný harmonogram výzev je umístěn na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vodovody a kanalizace

Dotace s názvem Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky. Program 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“ slouží k zajištění investičních finančních prostředků na rychlou obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu po povodních. Program je koncipován jako otevřený a je členěn na podprogramy reagující na konkrétní povodňové situace a následná poškození nebo i zničení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací.

K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram 129 182. K podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních vod je určen podprogram 129 183.

Rybníky

Cílem programu 129 130 – „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012.

Odstranění následků povodní na státním VH majetku

Cílem těchto dotací je oprava povodní poškozeného majetku státu, s nímž hospodaří státní podniky Povodí, Lesy ČR a organizační složka státu Zemědělská vodohospodářská správa. Opravy je nutné zajistit urychleně z důvodu zamezení vzniku druhotných škod. To není možné bez finanční spoluúčasti státu.

Program 129 160 – Podprogram 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“

Cílem programu 129 160 je podpora obnovy a budování závlahového detailu (tj. koncových částí závlahových systémů), modernizace závlahových zařízení a zefektivnění provozu stávajících závlahových soustav.

Více naleznete na stránkách:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

Na vodovody a kanalizace lze rovněž čerpat finanční prostředky v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, podopatření III. 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic podle Pravidel platných pro toto podopatření. Více na www.szif.cz

KRAJSKÉ ÚŘADY

Dle pravidel jednotlivých krajských úřadů jsme připraveni zpracovat žádost oposkytnutí podpory na výstavbu vodovodů a kanalizací, resp. na realizaci protipovodňových opatření.