Inženýrská činnost
ve stavebnictví

Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Projednání příslušných Projektových dokumentací s orgány státní správy a dotčenými společnostmi a fyzickými osobami, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení.

Spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci stavby.

Vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně popisu prací a výkazu výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu.

Vyhodnocení nabídek.

Spolupráce při uzavírání smluv s vybranými zhotoviteli.

Práce spojené s realizací stavby.

Výkon technického dozoru investora.

Příprava kolaudačního řízení, případně i předčasného užívání stavby.