STOKOVÁNÍ

Odkanalizování obcí, průmyslových areálů, sportovních areálů patří k základním činnostem, kterým se naše společnost věnuje. Našim cílem je navrhovat vodohospodářská díla, která budou splňovat nejpřísnější požadavky nejen po stránce technické, ale i po stránce ekonomické. Navrhujeme projekty tak, aby byly ufinancovatelné nejen průběhu výstavby, ale jejich v průběhu provozování. V rámci projekční činnosti řešíme převážně návrhy splaškových kanalizačních stok, jednotných kanalizačních stok, ale i dešťových kanalizací.

Odpadní voda – definici odpadní vody zavádí § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon). „Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“

Stokové systémy -cílem stokových systémů je spolehlivé a hygienické odvedení odpadních vod z místa jejich vzniku na čistírnu odpadních vod a jejich následná likvidace. Celý systém se nazývá kanalizace a je složen ze stokové sítě a čistírny odpadních vod (ČOV).

NABÍDKA SLUŽEB - STOKOVÁNÍ

Při naší činnosti klademe důraz na zajištění financování Vašich projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním žádostí o poskytnutí podpory z fondů Evropské unie i z národních zdrojů. Doporučíme Vám nejvhodnější program a zpracujeme pro Vás žádost o financování vašeho projektu. Zajistíme, aby získané prostředky byly využity v souladu se všemi stanovenými podmínkami.

Našim zákazníkům nabízíme tyto služby:

 • Projekční a inženýrská činnost
 • Technicko-ekonomická posouzení plánovaných, resp. existujících stokových systémů
 • Pasportizace a posouzení technického stavu stokových sítí a kanalizačních objektů
 • Kamerové průzkumy kanalizačních šachet, potrubí a objektů
 • Hydraulická analýza a posouzení stávajících stokových systémů
 • Hydraulické a technické návrhy objektů na stokových sítích
 • Generely odvodnění urbanizovaných území
 • Optimalizace nakládání s dešťovými vodami (např. veliké průmyslové areály)
 • Plány financování obnovy a rekonstrukcí stokové sítě
 • Aktualizace údajů v PRKUK

 

Tlaková kanalizace

Navrhování tlakové kanalizace

Tlaková kanalizace je krajním řešením, ke kterému se přistoupí až v případě, kdy nelze odpadní vody odvádět gravitačně. Nicméně jsou případy, kdy je toto řešení nevyhnutelné a ekonomicky odůvodněné. Tlaková kanalizace je z hlediska technického návrhu velmi náročný technologický systém. Chyby projektu se provozovateli vrací v podobě částečně nebo zcela nefunkčního systému, který je provozně náročný a drahý.

S navrhováním a provozem tlakových kanalizací má naše společnost velmi bohaté zkušenosti, které nám umožňují optimalizaci výkonu čerpadel, rozmístění armatur na síti a technologicky navrhnout čistírnu odpadních vod tak, aby stoková síť a čistírna tvořily optimálně fungující provozní celek. Při návrhu tlakové stokové sítě se využívají následující postupy:

 • Variantní studie odvodnění území – volba koncepce gravitační / tlaková / hybridní stoková síť;
 • Analýza produkce odpadních vod a pravděpodobnostní analýza počtu souběžně spuštěných čerpadel (návrhové zatížení sítě);
 • Hydraulická analýza stokové sítě – optimalizace profilů potrubí a výkonu čerpadel s využitím matematického modelu;
 • Vyhodnocení zkušebního provozu a vyřízení proplacení dotace.

 Vyhodnocení a optimalizace provozu

U existujících tlakových stokových sítí máme bohaté zkušenosti s vyhodnocením provozu tlakové stokové sítě, které spočívá v systematickém sběru relevantních dat a jejich vyhodnocení. Součástí je také provedení měrné kampaně, kdy se dlouhodobě měří průtoky a hydrodynamické tlaky ve stokové síti. Získané data se statisticky zpracují a vyhodnotí. Následně se provádí hydraulická analýza celého stokového systému, kdy se simulují charakteristické scénáře a zatěžovací stavy sítě. Výsledky se využívají pro formulaci závěrů a doporučení. Tyto postupy lze s výhodou využít např. při optimalizaci provozu nebo plánování rozsáhlejších rekonstrukcí, případně změn v topologii sítě.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE - STOKOVÁNÍ

Typy městských stokových systémů z pohledu odváděné odpadní vody

Oddílné splaškové stokové sítě odvádějí odpadní vody pouze z domácností (WC, koupelny, kuchyně, prádelny). Dešťové vody nesmějí být do splaškových stok napojeny.

Oddílné dešťové stokové sítě odvádějí pouze dešťové vody.

Jednotné stokové sítě odvádějí jedním kanalizačním potrubím splaškové i dešťové odpadní vody.

Typy městských stokových systémů z pohledu způsobu odvádění odpadních vod

Gravitační stokové sítě odvádějí odpadní vody přirozeným samospádem. Gravitační stoky jsou vhodné všude tam, kde lze bez problémů zajistit minimální sklon kanalizačního potrubí.

Tlakové stokové sítě se navrhují tehdy, když nelze řešenou lokalitu odkanalizovat gravitačně. Jsou tvořeny čerpacími stanicemi a tlakovými stokami. Čerpadla v čerpacích stanicích vytvářejí potřebný tlak, který zajistí transport odpadních vod z níže položených lokalit do místa vyústění tlakové kanalizace na čistírnu odpadních vod nebo do gravitační kanalizace.

Podtlakové stokové sítě se navrhují stejně jako tlakové stokové sítě, tj. v lokalitách, které nelze řešit gravitačně. U podtlakových stokových sítí je transport odpadní vody zajištěn vakuovací stanicí, která „nasává“ odpadní vody ze sběrných jímek do podtlakových stokových sítí.

Legislativní rámec

Provoz jednotných a splaškových stokových systémů je legislativně ošetřen zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho  prováděcí vyhláškou č. 428/2001. Hospodárným využíváním vodních zdrojů, ochranou povrchových a podzemních vod se zabývá zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Kvalitou vypouštěných odpadních vod ze stokových systémů do vodních toků se zabývá nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (novela 229/2007 Sb.). Úplaty za vypouštění čištěných, resp. nečištěných odpadních vod do vod řeší vyhláška 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění (změna 110/2005 Sb.).