VODÁRENSTVÍ

Úkolem vodárenského systému je zajistit odběratelům dostatečné množství pitné vody v požadované kvalitě a množství. Při návrhu nového vodovodu je tedy potřeba nalézt dostatečně kapacitní, kvalitní a bezpečných zdroj, navrhnout způsob odběru vody a podle jejího složení navrhnout také způsob úpravy. Následně se voda musí akumulovat a vytvořit zásobu pro zajištění plynulé dodávky a také je potřeba zajistit požadovaný tlak v potrubí. Obvykle se tedy navrhuje vodojem. Z vodojemu do spotřebiště se navrhne přiváděcí řad a na něj se napojí rozvodná vodovodní síť, na kterou se pak napojí jednotliví odběratelé svými vodovodními přípojkami.

Definice pitné vody – pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určená k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání (Směrnice Rady 98/83/ES).

Legislativní rámec - provoz vodovodů je legislativně ošetřen zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho  prováděcí vyhláškou č. 428/2001. Pitná voda a její jakost je definována zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Hospodárným využíváním vodních zdrojů, ochranou povrchových a podzemních vod se zabývá zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Nabídka služeb - vodovody

Při naší činnosti klademe důraz na zajištění financování Vašich projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti se zpracováním žádostí o poskytnutí podpory z fondů Evropské unie i z národních zdrojů. Doporučíme Vám nejvhodnější program a zpracujeme pro Vás žádost o financování vašeho projektu. Zajistíme, aby získané prostředky byly využity v souladu se všemi stanovenými podmínkami.

Ať jste starostou obce nebo vodárenská společnost, podívejte se na služby, které Vám nabízíme a kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám pomohou nalézt řešení.

 • Projekční a inženýrská činnost (jímací území, vodojemy, vodovodní řady)
 • Hydraulická analýza a posouzení stávajících vodovodních systémů
 • Optimalizace tlakových a průtokových poměrů vodovodních sítí
 • Ověření hydraulické kapacity vodovodních řadů, měrné kampaně
 • Optimalizace provozu vodárenských systémů
 • Protizákalový program vodovodní sítě
 • Generely zásobování pitnou vodou
 • Plány financování obnovy a rekonstrukcí vodovodní sítě

Podrobný popis jednotlivých činností naleznete zde.

Hydraulická analýza a posouzení stávajících vodovodních systémů

Znalost tlakových a průtokových poměrů v celé síti je u vodovodních systémů základním předpokladem pro správná technická rozhodnutí a volbu celkové koncepce. Protože se jedná o rozsáhlé systémy, nelze tyto veličiny na všech místech měřit a je nezbytné je simulovat pomocí matematických modelů. Vždy záleží na konkrétním případě a na složitosti daného vodovodního systému, ale dle našich zkušeností se časová i finanční investice do hydraulické analýzy vždy bohatě vrátí, protože validovaný a kalibrovaný matematický model vodovodní sítě nabízí velmi užitečné informace nejen pro další provozování vodovodu a pro rozhodování při projekčních činnostech, ale stává se základním podkladem pro tvorbu generelů zásobování pitnou vodou a celou řadu dalších analýz a koncepčních rozhodnutí.

Našim zákazníkům nabízíme provedení hydraulické analýzy v těchto krocích:

 • Provedení technického pasportu celého vodárenského systému;
 • Hydraulickou analýzu vodovodní sítě (včetně statistické analýzy spotřeby a ztrát vody);
 • Vytvoření kalibrovaného matematického modelu (včetně dodávky softwaru pro jeho správu a prohlížení výsledků analýz);
 • Školení pro práci s matematickým modelem;
 • Dlouhodobou odbornou pomoc, technickou podporu, aktualizaci modelu a průběžné doškolování.

Optimalizace tlakových a průtokových poměrů vodovodních sítí

V návaznosti na provedený technický pasport a hydraulickou analýzu provedeme posouzení tlakových a průtokových poměrů každého úseku vodovodu. V případě nevyhovujícího stavu či možnosti zlepšení navrhneme variantně možnosti nápravy. Účinnost jednotlivých opatření simulujeme pomocí matematického modelu předem a vyhodnotíme optimální variantu.

Ověření hydraulické kapacity vodovodních řadů, měrné kampaně

Nabízíme stanovení hydraulické kapacity stávajících vodovodních řadů metodou měření in-situ se současným monitoringem poklesu hydrodynamických tlaků ve spotřebišti. Naše přístrojové vybavení nám umožňuje provádět dlouhodobý monitoring chování vodovodních systémů – měření tlaků a průtoků na síti. Touto metodou lze získat velmi kvalitní podklady např. pro rozhodnutí o povolení dalších odběrů ze sítě, pro stavbu matematického modelu, pro optimalizaci tlakových poměrů na síti, pro řešení problematiky poruchovosti potrubí a ztrát vody ze sítě.

Optimalizace provozu vodárenských systémů

S využitím výsledků hydraulické analýzy a technického pasportu navrhneme:

 • Optimalizaci čerpání;
 • Opatření pro snížení ztrát vody;
 • Opatření pro zvýšení kvality dopravované vody.

Na základě skutečně realizovaných opatření provedeme aktualizaci provozního řádu vodovodu. Cílem těchto kroků je snížení provozních nákladů a zvýšení kvality dodávané vody a služeb odběratelům vody.

Protizákalový program vodovodní sítě

U vodovodních sítí se zvýšenou pravděpodobností tvorby zákalu nebo při požadavku minimalizovat objem proplachovací vody při odkalování zpracujeme analýzu vzniku a šíření zákalu ve vodovodní síti. Zpracujeme vizualizaci pohybu zákalu ve vodovodu a vytipujeme riziková místa v síti, kde je největší pravděpodobnost tvorby zákalu. Do provozního řádu vodovodu zapracujeme detailní informaci kde, jak často a jakým způsobem jednotlivé vodovodní řady odkalovat. Na základě hydraulického modelu sítě a měření zákalu zpracujeme proplachovací plán vodovodní sítě. Součástí dodávky je také zaškolení technického personálu provozovatele vodovodu a dodávka potřebného technického a softwarového vybavení pro proplachování.

Proplachovací plány jsou sestavovány s využitím výsledků výzkumného projektu Technologické agentury České republiky, jehož je společnost Provod partnerem. Více informací lze získat na www.vodabrno.cz

Generely zásobování pitnou vodou

Nabízíme zpracování koncepce systému zásobování pitnou vodou, aktualizaci údajů v PRVKUK a zajištění podkladů pro ÚPD.

Plány financování obnovy a rekonstrukcí vodovodní sítě

Firma Provod má v oblasti financování a zajišťování dotací velmi bohaté zkušenosti. Proto nabízíme zpracování dlouhodobé strategie obnovy infrastruktury, dále vypracování střednědobých a krátkodobých plánů rekonstrukcí a v návaznosti na ně aktualizaci plánů financování obnovy. To vše s ohledem na posouzení skutečného technického stavu jednotlivých objektů a vodovodních řadů.