VODOVODY

Obec Bory – vodovodní síť (12/2015)

Realizace v době:  1/2008 do 12/2015
Stav:  rozestavěno
Popis:  Projekt nových vodovodních řadů délky 6,5 km, vodojemu a dvou jímacích území. Celkem po dostavbě bude zásobeno vodou cca 500 obyvatel.
Obsah provedených prací: Projekt k územnímu řízení a stavebnímu povolení
Investor:  Obec Bory
Cena:  40,0 mil.Kč

Obec Šubířov – rekonstrukce vodovodní sítě; výstavba vrtu HVŠ 1, přiváděcího řadu „1“ a vodojemu (6/2010)

Realizace v době:  6/2005 do 6/2010
Dodavatel:  Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Popis:  Rekonstrukce a dostavba vodovodních řadů a následná výstavba vodojemu (objem 100m3), vrtu a přiváděcího řadu. Celkem zásobeno cca 400 obyvatel. Akce financována z programu MZe a Olomouckého kraje.
Obsah provedených prací:  Projekt k územnímu řízení, stavebnímu povolení, realizaci stavby a zpracování žádosti o podporu z programu MZe vč. administrace
Investor:  Svazek obcí Drahansko a okolí
Cena:  15,0 mil.Kč

Obec Katov – vodovodní síť (1/2009)

Realizace v době:  1/2005 do 1/2009
Dodavatel:  Mertastav s.r.o.
Popis:  Výstavba nového vodovodu délky 2,8 km, vodojemu a dvou vrtů vč. přiváděcích řadů délky 1,1 km. Napojeno cca 200 obyvatel.
Obsah provedených prací:  Projekt k územnímu řízení, stavebnímu povolení, realizaci stavby a zpracování žádosti o podporu z programu MZe vč. administrace
Investor:  Obec Katov
Cena:  15,0 mil.Kč

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešova – část čistírna odpadních vod (1/2014)

Realizace v době:  1/2013 do 1/2014
Stav:  projekční činnost
Popis:  Intenzifikace ČOV na 53 738 EO. V rámci realizace bude řešena rekonstrukce a dostavba hrubého předčištění, rekonstrukce biologické linky a výstavba nových kruhových dosazovacích nádrží.
Obsah provedených prací:  DÚR (r. 2008), ÚR, DSP (r. 2010), DZS (r. 2010)
Investor:  Město Benešov
Cena:  170,0 mil. Kč

Intenzifikace kalového hospodářství ČOV + ČKV areál sever Praha Ruzyně (1/2013)

Realizace v době:  1/2012 do 1/2013
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  ČOV pro 96 600EO Projekt úpravu kalového hospodářství zahrnuje dostavbu nového objektu pro odvodnění kalu a nové technologické vybavení celého kalového hospodářství
Obsah provedených prací:  DÚR (r. 2008), ÚR, DSP (r. 2009), TDW (r. 2010), DPS (r. 2013)
Investor:  Český Aeroholding
Cena:  27 mil. Kč

INTENZIFIKACE ČOV ČELÁKOVICE (1/2012)

Realizace v době:  1/2011 do 1/2012
Stav:  realizovaná stavba
Popis:  Intenzifikace ČOV na 10 474 EO Intenzifikace zahrnovala realizaci nového hrubého předčištění, výstavbu třetí biologické linky a nové strojně-technologického zařízení u stávajících provozů.
Obsah provedených prací:  dokumentace ke stavebnímu povolení, k zadání stavby, pro provedení stavby, autorský dozor, administrace SFŽP
Cena:  46,7 mil.Kč