Projektová činnost v investiční výstavbě


V rámci projekční činnosti se zabýváme nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících děl. Obory naší projekční působnosti jsou vodní hospodářství, pozemní stavitelství a dopravní stavitelství. Konkrétně Vám můžeme nabídnout tyto stupně projektové přípravy:

  •  Technicko – ekonomické posouzení vodohospodářské investice Porovnání možných variant řešení problematiky dané oblasti z hlediska technického řešení, investičních a provozních nákladů, navržení optimálního řešení z hlediska investora i provozovatele, posouzení ekonomických možností investora. Výsledkem studie je stanovení výše investičních nákladů, výše provozních nákladů a ceny poskytované služby (vodné, stočné).
  •  Projektová dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.).
  •  Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.).
  •  Projektová dokumentace k zadání stavby (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláškou 230/2012 Sb. a vyhláškou 62/2013 Sb.)
  •  Projektová dokumentace pro realizaci stavby (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.).
  •  Výkon autorského dozoru (rozsah dle honorářového řádu UNIKA 2013).
  •  Zpracování koncepčního řešení vodohospodářských celků.
  •  Generely existujících vodohospodářských soustav (vodovody, kanalizace).
  •  Intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod a úpraven vody.
 
 
 
 
© Provod 2024 Všechna práva vyhrazena.. Vytvořilo grafické a wébové studio Lagarto.cz